伊拉克剧

妖女迷行第三季_集结号-上分-代理

集结-上下分-银商

正在播放:正片

切换线路>

妖女迷行第三季_集结号-上分-代理

正片

动作  91银子商行  2017 

播放地址

mgtv

mgtv

剧情介绍

蜀道巇崄行迟。瞻京都迢递。听巴峡、妖女数声猿啼。惟独个、妖女未有归计。谩空怅望,每每无言,独对斜晖。###shǔ dào xī yǎn háng chí 。zhān jīng dōu tiáo dì 。tīng bā xiá  、shù shēng yuán tí 。wéi dú gè 、wèi yǒu guī jì 。màn kōng chàng wàng ,měi měi wú yán ,dú duì xié huī 。

扇却双莺开宝宴。绿绕红围,迷行宣劝金卮满 ,迷行万岁千秋流宠眷。此身欲备昭阳燕。###shàn què shuāng yīng kāi bǎo yàn 。lǜ rào hóng wéi ,xuān quàn jīn zhī mǎn ,wàn suì qiān qiū liú chǒng juàn 。cǐ shēn yù bèi zhāo yáng yàn 。花近清明晚风寒 。锦幄兽香残。醺醺醉里 ,妖女匆匆相见,妖女重听哀弹。###huā jìn qīng míng wǎn fēng hán 。jǐn wò shòu xiāng cán 。xūn xūn zuì lǐ ,cōng cōng xiàng jiàn  ,zhòng tīng āi dàn 。

妖女迷行第三季_集结号-上分-代理

春情入指莺声碎,迷行危柱不胜弦。十分得意,迷行一场轻梦,淡月阑干。###chūn qíng rù zhǐ yīng shēng suì ,wēi zhù bú shèng xián 。shí fèn dé yì ,yī chǎng qīng mèng ,dàn yuè lán gàn 。每上春泥向晓干。花间幽鸟舞姗姗。年华不管人将老,妖女门外东风依旧寒 。###měi shàng chūn ní xiàng xiǎo gàn 。huā jiān yōu niǎo wǔ shān shān 。nián huá bú guǎn rén jiāng lǎo ,妖女mén wài dōng fēng yī jiù hán 。投簪易,迷行息机难。鹿门归路不曾关。羡君早觉无生法,迷行识破南柯一梦间。###tóu zān yì ,xī jī nán 。lù mén guī lù bú céng guān 。xiàn jun1 zǎo jiào wú shēng fǎ ,shí pò nán kē yī mèng jiān 。

妖女迷行第三季_集结号-上分-代理

凉秋湖上过雨。作意回商素。暗绿翻轻盖,妖女萧然姑射俦侣。妆脸宜淡伫。红衣妒。步袜凌波去。###liáng qiū hú shàng guò yǔ 。zuò yì huí shāng sù 。àn lǜ fān qīng gài ,妖女xiāo rán gū shè chóu lǚ 。zhuāng liǎn yí dàn zhù 。hóng yī dù 。bù wà líng bō qù 。异香度。天教占断,迷行风汀月浦烟渚。纤尘不到,迷行梦绕玉壶清处 。多少芳心待怨诉。无语 。飞来一片鸥鹭 。###yì xiāng dù 。tiān jiāo zhàn duàn ,fēng tīng yuè pǔ yān zhǔ 。xiān chén bú dào  ,mèng rào yù hú qīng chù 。duō shǎo fāng xīn dài yuàn sù 。wú yǔ 。fēi lái yī piàn ōu lù 。

妖女迷行第三季_集结号-上分-代理

妖女捍拨金泥雅制新。紫檀槽映小腰身 。娅姹雏莺相对语。欣睹。上林花底暖生春。###hàn bō jīn ní yǎ zhì xīn 。zǐ tán cáo yìng xiǎo yāo shēn 。yà chà chú yīng xiàng duì yǔ 。xīn dǔ 。shàng lín huā dǐ nuǎn shēng chūn 。

迷行飒飒胡沙飞指下 。休讶。一般奇绝称精神。向道曲终多少意。须记。昭阳殿里旧承恩。###sà sà hú shā fēi zhǐ xià 。xiū yà 。yī bān qí jué chēng jīng shén  。xiàng dào qǔ zhōng duō shǎo yì 。xū jì 。zhāo yáng diàn lǐ jiù chéng ēn 。月在两山间,妖女人在空明里 。山色碧于天,月色光于水。###yuè zài liǎng shān jiān ,rén zài kōng míng lǐ 。shān sè bì yú tiān ,yuè sè guāng yú shuǐ 。

心闲物物幽,迷行心动尘尘起。莫向动中来,长愿闲如此。###xīn xián wù wù yōu ,xīn dòng chén chén qǐ 。mò xiàng dòng zhōng lái ,zhǎng yuàn xián rú cǐ 。妖女谁知莹澈。惟有碧天云外月。一见风流。洗尽胸中万斛愁。###shuí zhī yíng chè 。wéi yǒu bì tiān yún wài yuè  。yī jiàn fēng liú 。xǐ jìn xiōng zhōng wàn hú chóu 。

迷行剩烧蜜炬。只恐夜深花睡去。想得横陈。全是巫山一段云。###shèng shāo mì jù 。zhī kǒng yè shēn huā shuì qù 。xiǎng dé héng chén 。quán shì wū shān yī duàn yún  。说著分飞百种猜。泥人细数几时回。风流可惯曾孤冷,妖女怀抱如何得好开。###shuō zhe fèn fēi bǎi zhǒng cāi  。ní rén xì shù jǐ shí huí 。fēng liú kě guàn céng gū lěng ,妖女huái bào rú hé dé hǎo kāi 。

返回首页返回顶部