科特迪瓦剧

西游外传之小白龙降妖_91y-官网-上下分

91-官网-上下分

正在播放:正片

切换线路>

西游外传之小白龙降妖_91y-官网-上下分

正片

商战  91-诚信-银子商  2016 

播放地址

mgtv

mgtv

剧情介绍

西游东风休放去。怕有流莺诉。试问赏花人。晓妆匀未匀。###dōng fēng xiū fàng qù 。pà yǒu liú yīng sù 。shì wèn shǎng huā rén 。xiǎo zhuāng yún wèi yún 。

天锡禹圭尧瑞,外传君王受厘,外传未央宫殿。三五庆元宵,扫春寒、花外蕙凤轻扇 。龙阙前瞻,凤楼背耸,中有鳌峰见。渐紫宙 、星河晚。放桂华浮动,金莲开遍。御帘卷。须臾万乐喧天 ,群仙扶辇。###tiān xī yǔ guī yáo ruì ,jun1 wáng shòu lí ,wèi yāng gōng diàn 。sān wǔ qìng yuán xiāo ,sǎo chūn hán 、huā wài huì fèng qīng shàn 。lóng què qián zhān ,fèng lóu bèi sǒng ,zhōng yǒu áo fēng jiàn 。jiàn zǐ zhòu 、xīng hé wǎn 。fàng guì huá fú dòng ,jīn lián kāi biàn 。yù lián juàn 。xū yú wàn lè xuān tiān ,qún xiān fú niǎn 。云间,白龙都人望天表,白龙正仙葩竞插,异香飘散。春宵苦长短。指花阴,愁听漏传银箭 。京国繁华,太平盛事,野老何因见。但时效华封祝 ,愿岁岁闻道,金舆游宴。暗魂断。天涯望极长安远。###yún jiān ,dōu rén wàng tiān biǎo ,zhèng xiān pā jìng chā ,yì xiāng piāo sàn 。chūn xiāo kǔ zhǎng duǎn 。zhǐ huā yīn ,chóu tīng lòu chuán yín jiàn 。jīng guó fán huá ,tài píng shèng shì ,yě lǎo hé yīn jiàn 。dàn shí xiào huá fēng zhù ,yuàn suì suì wén dào ,jīn yú yóu yàn 。àn hún duàn 。tiān yá wàng jí zhǎng ān yuǎn 。

西游外传之小白龙降妖_91y-官网-上下分

又是青春将暮 。望极桃溪归路。洞户悄无人,降妖空锁一庭红雨。凝伫。凝伫。人面不知何处。###yòu shì qīng chūn jiāng mù 。wàng jí táo xī guī lù 。dòng hù qiāo wú rén ,降妖kōng suǒ yī tíng hóng yǔ 。níng zhù 。níng zhù 。rén miàn bú zhī hé chù 。宫梅弄粉,西游御柳摇金,西游又喜皇州春早。盛世生贤,真仙应运 ,当日来从三岛。车马喧青晓。看千钟赐饮,中人传诏。最好是、芝兰并砌,鸣珮腰金,彩衣相照。炉烟袅。高堂半卷珠帘,神仙缥缈。###gōng méi nòng fěn ,yù liǔ yáo jīn ,yòu xǐ huáng zhōu chūn zǎo 。shèng shì shēng xián ,zhēn xiān yīng yùn ,dāng rì lái cóng sān dǎo 。chē mǎ xuān qīng xiǎo 。kàn qiān zhōng cì yǐn ,zhōng rén chuán zhào 。zuì hǎo shì 、zhī lán bìng qì ,míng pèi yāo jīn ,cǎi yī xiàng zhào 。lú yān niǎo 。gāo táng bàn juàn zhū lián ,shén xiān piāo miǎo 。须信槐庭荫美,外传凤沼波澄,外传屈指十年三到。九叙重歌,元圭再锡,已把成功来告。四海瞻仪表。庆君臣会集,诗符天保。况自有、仙风道骨,玉函金篆,阴功须报。方知道。八千岁月椿难老。###xū xìn huái tíng yīn měi ,fèng zhǎo bō chéng ,qū zhǐ shí nián sān dào 。jiǔ xù zhòng gē ,yuán guī zài xī ,yǐ bǎ chéng gōng lái gào 。sì hǎi zhān yí biǎo 。qìng jun1 chén huì jí ,shī fú tiān bǎo 。kuàng zì yǒu 、xiān fēng dào gǔ ,yù hán jīn zhuàn ,yīn gōng xū bào 。fāng zhī dào 。bā qiān suì yuè chūn nán lǎo 。

西游外传之小白龙降妖_91y-官网-上下分

谪仙海上驾鲸鱼。谈笑下蓬壶。神寒骨重真男子,白龙是我家、白龙千里龙驹。经纶器业 ,文章光焰,流辈更谁如。###zhé xiān hǎi shàng jià jīng yú 。tán xiào xià péng hú 。shén hán gǔ zhòng zhēn nán zǐ ,shì wǒ jiā 、qiān lǐ lóng jū 。jīng lún qì yè ,wén zhāng guāng yàn ,liú bèi gèng shuí rú 。渊明元与世情疏。松菊爱吾庐。他年定契非熊卜,降妖也未应、降妖鹤发樵渔。手栽露桃 ,亲移云杏,真是种星榆。###yuān míng yuán yǔ shì qíng shū 。sōng jú ài wú lú 。tā nián dìng qì fēi xióng bo ,yě wèi yīng 、hè fā qiáo yú 。shǒu zāi lù táo ,qīn yí yún xìng ,zhēn shì zhǒng xīng yú 。

西游外传之小白龙降妖_91y-官网-上下分

忆昔红颜日,西游金玉等泥沙。青楼紫陌,西游惟解惜月与贪花。谁信如今憔悴,尘暗金徽玉轸,藓污匣中蛇。一事都无就,双鬓只堪嗟。###yì xī hóng yán rì ,jīn yù děng ní shā 。qīng lóu zǐ mò ,wéi jiě xī yuè yǔ tān huā 。shuí xìn rú jīn qiáo cuì ,chén àn jīn huī yù zhěn ,xiǎn wū xiá zhōng shé 。yī shì dōu wú jiù ,shuāng bìn zhī kān jiē 。

恨无情 ,外传乌与兔,外传送年华。不如归去,无限云水好生涯。未用轻蓑短棹,犹有青鞋黄帽,行处即吾家。回首人间世,幽意在青霞 。###hèn wú qíng ,wū yǔ tù ,sòng nián huá 。bú rú guī qù ,wú xiàn yún shuǐ hǎo shēng yá 。wèi yòng qīng suō duǎn zhào ,yóu yǒu qīng xié huáng mào ,háng chù jí wú jiā 。huí shǒu rén jiān shì ,yōu yì zài qīng xiá 。东风冷落旧梅台。犹喜山花拂面开。绀色梁衣春意静,白龙水沈熏骨晚风来 。###dōng fēng lěng luò jiù méi tái 。yóu xǐ shān huā fú miàn kāi 。gàn sè liáng yī chūn yì jìng ,白龙shuǐ shěn xūn gǔ wǎn fēng lái 。

柔条不学丁香结,降妖矮树仍参茉莉栽。安得方盆载幽植,降妖道人随处作香材。###róu tiáo bú xué dīng xiāng jié ,ǎi shù réng cān mò lì zāi 。ān dé fāng pén zǎi yōu zhí ,dào rén suí chù zuò xiāng cái 。休赋惜春诗 。留春住、西游说与人知。一年已负东风瘦 ,西游说愁说恨,数期数刻,只望归时。###xiū fù xī chūn shī 。liú chūn zhù 、shuō yǔ rén zhī 。yī nián yǐ fù dōng fēng shòu ,shuō chóu shuō hèn ,shù qī shù kè ,zhī wàng guī shí 。

莫怪杜鹃啼。真个也、外传唤得人归。归来休恨花开了,外传梁间燕子,且教知道 ,人也双飞。###mò guài dù juān tí 。zhēn gè yě 、huàn dé rén guī 。guī lái xiū hèn huā kāi le ,liáng jiān yàn zǐ ,qiě jiāo zhī dào ,rén yě shuāng fēi 。独自上层楼,白龙楼外青山远 。望以斜阳欲尽时,白龙不见西飞雁。###dú zì shàng céng lóu ,lóu wài qīng shān yuǎn 。wàng yǐ xié yáng yù jìn shí ,bú jiàn xī fēi yàn 。

返回首页返回顶部